Algemene verkoops – en leveringsvoorwaarden

 1. Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden al onze verkopen en om het even welke prestaties onder de hiernavolgende voorwaarden. Deze hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de koper van zijn kennisname van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.
 2. De aanbiedingen door ons of in onze naam gedaan, gelden slechts één maand te rekenen vanaf de datum van het aanbod, behoudens afwijkend beding. De tarieven opgenomen in reclame (brochures, advertenties, websites enz) kunnen nooit als een offerte worden beschouwd. De overeenkomst komt pas definitief tot stand na ondertekening van de ingediende bestelbon door de zaakvoerder of diens aangestelde.
 3. Onze prijzen zijn exclusief btw, taksen, verpakkings-, verplaatsing- en transportkosten, tenzij anders vermeld. De prijs is deze zoals vermeld op de orderbevestiging dan wel bestelbon, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie enz). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De prijs is exclusief taksen, btw, levering, vervoer en verzekeringskosten die ten laste vallen van de koper.
 4. De opgegeven uitvoerings- of levertermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van de verkoper, de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Elke vertraging in de uitvoering waarvan de verkoper kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de koper. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
 5. Levering van de goederen gebeurt op de zetel Rijksweg 111A, 9870 Zulte (Machelen) van de verkoper BTW BE 0885.826.467, zoals gespecificeerd op de voorzijde van de factuur, op het ogenblik dat de goederen aldaar ter beschikking gesteld worden van de koper. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.
 6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten betreffende zichtbare gebreken, de kwaliteit van de geleverde goederen of verkeerde levering worden enkel aanvaard indien ze op de leveringsbon vermeld worden en uiterlijk binnen de 48 uren schriftelijk bevestigd worden aan de verkoper. Zoniet wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben aanvaard, behoudens verborgen gebreken. Klachten wegens verborgen gebreken dienen met duidelijke opgave bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd aan de verkoper. Partijen komen overeen om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de gebrekkige goederen te vervangen. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot maximaal de waarde van de goederen waarop de overeenkomst slaat. De verkoper zal bovendien niet kunnen aangesproken worden wanneer de goederen reeds bewerkt of verwerkt zijn. Gebrekkige goederen kunnen slechts teruggezonden worden na schriftelijk akkoord van de verkoper en reizen steeds op kosten en risico van de koper. Het akkoord van de verkoper om de goederen terug te nemen houdt geen erkenning van zijn aansprakelijkheid in.
 7. De facturen zijn betaalbaar op factuurdatum tenzij andere betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan 12%. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 12%, met een minimum van 75,00 EUR, ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij de toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventueel gerechtelijke invorderingskosten. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en tenslotte op de hoofdsom.
 8. De aanvraag tot gerechtelijke organisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de koper, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 9. Betalingen aan tussenpersonen zijn slecht bevrijdend voor zover ze aan de verkoper worden overgemaakt.
 10. Wanneer de verkoper, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft de verkoper het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekeningen aan de koper van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De verkoper zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de koper verschuldigd zijn. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd; natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, afnemende schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik (niet limitatieve lijst) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij de verkoper of bij één van zijn leveranciers.
 11. De aan de koper geleverde goederen, zelfs wanneer deze door hem worden gebruikt, blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de betaling van totale prijs. De koper verbindt zich er toe de goederen niet te verkopen noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de koopwaren toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde waren. De koper draagt vanaf het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst het risico van de beschadiging, vernieling en verdwijning.
 12. Indien de koper een of meer bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel handelt in strijd daarmee of in verzuim is, heeft de verkoper het recht om het gehele alsdan nog resterende bedrag met rente en kosten ineens op te vorderen, of de overeenkomst door de wanprestatie van koper als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe enige rechtelijke machtiging nodig zal zijn en van de koper teruggave van het gekochte te vorderen met volledige vergoeding van de reeds geleden of nog te lijden schade. De schadevergoeding bedraagt 30% op de totale waarde der verkochte waren.
 13. Een wijziging of annulering van de verkoopovereenkomst kan enkel gebeuren met een voorafgaand schriftelijk akkoord van de verkoper. Bij eenzijdige wijziging of annulering van de overeenkomst door de koper is na ingebrekestelling een schadevergoeding van 30% op de totale waarde van de verkochte goederen verschuldigd aan de verkoper.
 14. De koper moet zorgen voor alle vergunning, wettelijke keuringen en/of verzwaringen van gas- en elektriciteitsaanvoer, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren. De kosten hiervan zijn ten laste van de koper.
 15. In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen: de kosten voor grond-, hei-, breek-, funderings-, metsel-, timmer- , stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werken zoals het wegnemen en herplaatsen van ramen en deuren. Evenmin als het huren van adequaat materiaal zoals bvb hoogtewerker, ladderlift. De kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit-, of andere infrastructurele voorzieningen. De kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval. De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken.
 16. De aansluiting gebeurt op de bestaande leidingen.
 17. De klant dient voldoende luchttoevoer te voorzien.
 18. De klant dient jaarlijks een volledig nazicht en grondig onderhoud van de friteuse en kookeiland, -wand te laten uitvoeren door Ciers Cooking bvba. Zonder deze verliest de klant het recht op iedere vorm van garantie. Ciers Cooking bvba kan onder geen beding verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van het niet uitvoeren van een jaarlijks onderhoud.
 19. De klant dient jaarlijks door een gespecialiseerde firma de afzuigbuizen, turbine en koker achter de friteuse te laten reinigen. Ciers Cooking bvba kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het niet uitvoeren van de jaarlijkse reiniging.
 20. Waarborgen: op alle geleverde toestellen geldt 1 jaar garantie na factuurdatum, omvattende enkel de constructiefouten of gebreken. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van de stukken die gebreken vertonen indien deze in ons werkhuis bezorgd worden. De verantwoordelijkheid van de verkoper kan geenszins ingeroepen worden wat betreft de elektrische of mechanische aansluiting van de toestellen. Elektrische weerstanden en motoren zijn nooit gewaarborgd.
 21. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en het Belgische Recht, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk (Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk; Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Vredegerecht te Kortrijk).